TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU  /  Tư vấn, lập kế hoạch chi tiết cho phần digital dựa trên IMC plan