TRUYỀN THÔNG TRỰC QUAN  /  Cung cấp nghệ sĩ, Mc biểu diễn  /  Cung cấp vũ đoàn, nhóm múa